Najaarsnota 2019

P7 Volksgezondheid en milieu

P7 Volksgezondheid en milieu

Wat willen we bereiken?

Door uitvoering te geven aan het lokaal gezondheidsbeleid en in te zetten op specifieke thema's willen wij inwoners gezond en veilig laten opgroeien en zich maximaal laten ontwikkelen;

Op basis van het gemeentelijk rioleringsplan (vGRP) dragen wij bij aan onze zorgplicht om het milieu zo min mogelijk te belasten en de volksgezondheid te verbeteren. Het uitgangspunt is het toewerken naar een klimaatrobuuste en duurzame waterketen. Samen met inwoners willen wij grip krijgen op afvalstromen en streven wij naar 75% afvalscheiding en 100 kg afval per persoon in 2020;

Voorschoten gaat voor een duurzame leefomgeving en streeft er naar om in 2030 energieneutraal te zijn. Dit betekent dat wij net zoveel energie verbruiken als duurzaam wordt opgewekt. De milieukwaliteit van de leefomgeving wordt versterkt. Wij gaan voor een goede luchtkwaliteit waarbij geen schadelijke gezondheidseffecten te verwachten zijn (WHO-norm). Dit zorgt voor een aantrekkelijk groen woon-, werk- en leefklimaat.

Lasten

€ * 1000
Begroot € -6.526
Voorgestelde wijziging € 16
Begroting na wijziging € -6.510
ga terug