Najaarsnota 2019

Inleiding

Hierbij bieden wij u de tweede tussentijdse rapportage over 2019 aan en de tweede tussentijdse rapportage in deze ‘nieuwe’ vorm. In deze Najaarsnota 2019 geven wij de stand van zaken over de uitvoering van de programmabegroting 2019 tot en met juli weer.

Naast de nieuwe vorm wordt in de Najaarsnota meer aandacht besteed aan de voortgang op beleid. Het eindstation is daarmee nog niet bereikt, maar er wordt nu een belangrijke stap gemaakt. Door meer aandacht te geven aan de voortgang op beleid hoopt het college dat het gesprek met de gemeenteraad over de P&C-documenten nadrukkelijker plaats gaat vinden over zowel de financiële voortgang als de inhoudelijke voortgang.

Het college spreekt een verwachting uit over het te verwachten jaarrekeningresultaat. Die is gebaseerd op zowel de gerealiseerde ontwikkelingen gedurende de eerste zeven maanden van 2019, als op de verwachtingen voor de resterende maanden. De financiële wijzigingen staan onder het taakveld vermeld.

Wijzigingen op het gebied van CAO- en pensioenontwikkelingen, alsook de actualisatie van de kapitaallasten leiden tot wijzigingen op meerdere taakvelden. Vanwege de overzichtelijkheid worden deze wijzigingen niet in alle taakvelden apart toegelicht. De algemene toelichting is opgenomen in respectievelijk taakveld 0.4 (overhead) en taakveld 0.1 (bestuur). De wijzigingen zijn wel opgenomen in de tabellen van de verschillende programma's/taakvelden en in het totaaloverzicht.

De voorgestelde wijzigingen per programma worden hierna nader toegelicht, vervolgens treft u in het hoofdstuk financiën een recapitulatie van de voorgestelde wijzigingen aan. Budgettaire voordelen worden aangeduid met een +, budgettaire nadelen worden aangeduid met een -.

ga terug