Najaarsnota 2019

P8 Wonen en bouwen

P8 Wonen en bouwen

Wat willen we bereiken?

Er moet een goede balans zijn in een duurzaam woningaanbod. Daardoor kan Voorschoten verschillende doelgroepen aan zich binden. Ook bevordert de voldoende beschikbaarheid van woningen de doorstroming. Er wordt 25% sociale woningbouw gerealiseerd;

We willen het dorpse groene karakter behouden, het buitengebied groen houden en het voorzieningenniveau handhaven. Dit realiseren we door ontwikkelingen te faciliteren en door kader te stellen;

Het ontwikkelen van de status als één van de beste woongemeenten van Nederland.

Lasten

€ * 1000
Begroot € -2.660
Voorgestelde wijziging € -40
Begroting na wijziging € -2.699
ga terug