Najaarsnota 2019

Financiële ontwikkeling per programma

Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )

2019

2020

2021

2022

2023

Primitieve begroting 2019

3

433

720

325

825

Begrotingswijzigingen door de raad vastgesteld

-886

Saldo na door de raad vastgestelde wijzigingen

-883

433

720

325

825

Wijzigingen najaarsnota per programma

P0 Bestuur en ondersteuning

697

P1 Veiligheid

-39

P2 Verkeer en vervoer

-47

10

10

10

10

P3 Economie

-4

P4 Onderwijs

-35

-19

-19

-19

-19

P5 Sport, cultuur en recreatie

67

-20

-20

-20

-20

P6 Sociaal Domein

-43

P7 Volksgezondheid en milieu

1

P8 Wonen en bouwen

11

Totaal wijzigingen najaarsnota 2019

609

-29

-29

-29

-29

Saldo na wijzigingen najaarsnota

-274

*

*

*

*

* De structurele gevolgen van de najaarsnota 2019 zijn van invloed op de begroting 2020.

ga terug