Najaarsnota 2019

P8 Wonen en bouwen

8.3 Wonen en bouwen

8.3 Wonen en bouwen

8.3.1

Zorgen voor een gevarieerd aanbod van woningen en aandacht voor kwetsbare doelgroepen o.a. door minimaal 25% sociale huurwoningen

In de praktijk blijkt het niet altijd mogelijk om het gewenste aandeel sociaal te realiseren. Het gemeentebestuur zal daarom in het najaar van 2019, mede als uitwerking van de in april 2019 vastgestelde woonvisie, met voorstellen komen voor het realiseren van minimaal 25% sociale huurwoningen.

Als uitwerking op de Woonvisie en als onderdeel van de Task Force inspraak wordt er samen met een alliantie van burgers samengewerkt aan het  ontwikkelen van een participatiestrategie voor verschillende thema’s zoals betaalbaarheid, wonen & zorg en duurzaamheid.

8.3.2

Bij vergunningverlening staat de gebruiker centraal en niet de regel

8.3.3

In geval van overtredingen hanteren we een strikt handhavingsbeleid ter bescherming van de woon- en leefomgeving

Lasten

€ * 1000
Begroot € -881
Voorgestelde wijziging € -12
Begroting na wijziging € -893
ga terug