Najaarsnota 2019

P8 Wonen en bouwen

8.1 Ruimtelijke ordening

8.1 Ruimtelijke ordening

8.1.1

Reguleren van de samenhang tussen de verschillende functies in het dorp en ontwikkelingen faciliteren die daaraan bijdragen. Dit alles in goed overleg met de inwoners

Ruimtelijke kaders actueel houden.
Voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen doorlopen we ruimtelijke procedures (omgevingsvergunningen- of bestemmingsplanprocedures). Daarmee blijven ruimtelijke kaders duidelijk en actueel. Integrale advisering, die essentieel is voor de samenhang van functie, maakt deel uit van deze procedures. De gevolgen van de uitspraak van de Raad van State over het niet mogen toepassen van het Programma Aanpak Stikstof als basis voor toestemmingverlening, worden in kaart gebracht.

Nieuwe ontwikkelingen benaderen vanuit een `ja, mits-gedachte’.
We oefenen met werken in de geest van de Omgevingswet. Als een initiatief overduidelijk niet kan, denken we na over een richting die mogelijk wel een positief resultaat oplevert. Vertrekpunt is een toename van ruimtelijke kwaliteit. Er is dus altijd een ondergrens in die zin dat echt belangrijke waarden en kwaliteiten door een nieuwe ontwikkeling niet mogen worden aangetast.

Een participatiestrategie ontwikkelen.
Onderdeel van de pilot Segaar/Arsenaal was het oefenen met participatie. De ervaringen worden gebruikt voor het verfijnen van een format voor burgerparticipatie. Belangrijk is dat duidelijk moet zijn waar participatie wel en niet over mag gaan. De gemeente moet wel een zekere regie houden.

Prioriteren is een vereiste .
Eén bestemmingsplan voor Voorschoten wordt tot nadere orde geparkeerd. Vanuit de vastgestelde begroting was een start gemaakt met de voorbereiding van één bestemmingsplan voor Voorschoten. Dit is echter meer dan het samenvoegen van regels en daar een nietje door slaan. De noodzaak om te prioriteren vraagt om verstandige keuzes. Onverkort doorgaan met dit project zou ten koste gaan van andere projecten die belangrijk zijn voor Voorschoten.

8.1.2

Behouden en versterken van de status van kwalitatief hoogwaardige groene woongemeente

Lasten

€ * 1000
Begroot € -724
Voorgestelde wijziging € -13
Begroting na wijziging € -736
ga terug