Najaarsnota 2019

P8 Wonen en bouwen

Financiën

Programma: 8.1 Ruimtelijke ordening

Begroting actueel

Wijzigingen voorgesteld

Begroting na voorgestelde wijziging

Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )

Baten

0

0

0

Lasten

-724

-13

-736

Saldo

-724

-13

-736

Onttrekking reserves

3

-3

0

Toevoeging reserves

0

0

0

Mutaties reserves

3

-3

0

Geraamde resultaat

-721

-15

-736

Toelichting budget

Op koers

ga terug