Najaarsnota 2019

P7 Volksgezondheid en milieu

7.2 Riolering

7.2 Riolering

7.2.1

Zorgen voor de afvoer van het afvalwater en de kans op lozingen vanuit het riool naar het oppervlakte water minimaliseren

Via het integraal gebiedsgericht werken zijn de knelpunten en kansen binnen de projecten Adegeest en Centrum zichtbaar gemaakt. De voorbereiding van deze projecten is daarmee uitgebreid waardoor de uitvoering later plaats vindt. In het IWKP zijn voor 2019 de voorbereidingen voor het Rouccoppark en Jan van Galenlaan voorzien. Op basis van een nadere verkenning blijkt het zinvol om de Jan van Galenlaan in een bredere wijkaanpak op te nemen. De verwachting is dat de vervanging van de riolering hierdoor nog niet in 2020 uitgevoerd wordt.

7.2.2

Een Integraal Waterketenplan (IWKP) 2019-2022 opstellen

Lasten

€ * 1000
Begroot € -1.752
Voorgestelde wijziging € 23
Begroting na wijziging € -1.730
ga terug