Najaarsnota 2019

P7 Volksgezondheid en milieu

Financiën

Programma: 7.2 Riolering

Begroting actueel

Wijzigingen voorgesteld

Begroting na voorgestelde wijziging

Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )

Baten

2.622

0

2.622

Lasten

-1.752

23

-1.730

Saldo

870

23

893

Onttrekking reserves

Toevoeging reserves

Mutaties reserves

Geraamde resultaat

870

23

893

Toelichting budget

Op koers

ga terug