Najaarsnota 2019

P7 Volksgezondheid en milieu

7.3 Afval

7.3 Afval

7.3.1

Inzamelvoorzieningen voor het gescheiden inleveren van de grondstoffen papier, glas, kunststof en GFT verbeteren

7.3.2

Het beïnvloeden van gedrag om het scheiden van grondstoffen uit restafval te verhogen

Om het scheiden van afval te verbeteren is in 2017 de campagne 'Voorschoten maakt het verschil' gestart. De plaatsing van de containers voor het scheiden van het afval heeft vertraging opgelopen waardoor de extra inzet op handhaving en afval-coaching nog niet van start is gegaan.

7.3.3

De beoogde effecten van het afvalbeleidsplan in beeld brengen

In het afvalbeleidsplan is de ambitie gesteld om in 2018 een afvalscheidingspercentage te behalen van 65%. In 2018 is een afvalscheidingspercentage van 52% gerealiseerd. In maart 2019 is een presentatie aan de commissie WRG gegeven over het scheiden van afvalstromen in Voorschoten op basis van sorteeranalyses. De huidige maatregelen in het afvalbeleidsplan zijn onvoldoende om de doelstellingen te behalen. Het streven is om aan het eind van dit jaar een voorstel tot bijsturing aan de raad te presenteren.  

Lasten

€ * 1000
Begroot € -2.448
Voorgestelde wijziging € -12
Begroting na wijziging € -2.460
ga terug