Najaarsnota 2019

P7 Volksgezondheid en milieu

Financiën

Programma: 7.3 Afval

Begroting actueel

Wijzigingen voorgesteld

Begroting na voorgestelde wijziging

Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )

Baten

3.585

0

3.585

Lasten

-2.448

-12

-2.460

Saldo

1.138

-12

1.126

Onttrekking reserves

Toevoeging reserves

Mutaties reserves

Geraamde resultaat

1.138

-12

1.126

Toelichting budget

Op koers

Inzamelvoertuig
Voor 2019 is rekening gehouden met (lease)kosten van een nieuw inzamelvoertuig. Vanwege het uitbreiden van de technische specificaties, zodat uitwisseling met de Leidse regio mogelijk wordt, zal dit inzamelvoertuig pas in 2021 worden geleverd. Bij het huidige inzamelvoertuig zijn er grootschalige onderhoudsmaatregelen noodzakelijk om een betrouwbare bedrijfsvoering te waarborgen. De kosten hiervoor zijn circa € 40.000 en kunnen gedekt worden vanuit de geraamde (lease)kosten van een nieuw voertuig.

ga terug