Najaarsnota 2019

P6 Sociaal Domein

Financiën

Programma: 6.82 Geëscaleerde zorg 18-

Begroting actueel

Wijzigingen voorgesteld

Begroting na voorgestelde wijziging

Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )

Baten

0

0

0

Lasten

-1.084

-1

-1.084

Saldo

-1.084

-1

-1.084

Onttrekking reserves

Toevoeging reserves

Mutaties reserves

Geraamde resultaat

-1.084

-1

-1.084

Toelichting budget

Op koers

ga terug