Najaarsnota 2019

P6 Sociaal Domein

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

6.1.1

Langer thuis wonen stimuleren

De werkgroepen die aan de slag zijn gegaan naar aanleiding van het Beleidsplan Sociaal Domein 2018-2021 worden geëvalueerd. Op basis daarvan worden uitvoeringsplannen gemaakt voor 2020, met concrete acties. Daarnaast is er een plan van aanpak dementie gemaakt. De verwachting is dat het voor 2019 gereserveerde bedrag niet geheel wordt uitgegeven.  

6.1.2

Verstevigen algemeen toegankelijke welzijnsvoorzieningen

De ontwikkeling van de Brede Welzijnsorganisatie loopt op koers. Zoals in de Voorjaarsnota 2019 aangekondigd, wordt wel voorgesteld om de € 75.000 die de gemeenteraad voor 2020 beschikbaar heeft gesteld voor de doorontwikkeling van de Brede Welzijnsorganisatie, reeds in 2019 aan te wenden. Met deze middelen zal een klantregistratiesysteem worden aangekocht en ingericht, zodat dit gereed is per 1-1-2020.

6.1.3

Investeren in preventieve voorzieningen voor alle inwoners

6.1.4

Gemeenschapszin stimuleren en faciliteren

6.1.5

Blijven werken aan een inclusieve samenleving waarin iedereen meedoet

Lasten

€ * 1000
Begroot € -2.961
Voorgestelde wijziging € -135
Begroting na wijziging € -3.095
ga terug