Najaarsnota 2019

P6 Sociaal Domein

Financiën

Programma: 6.1  Samenkracht en burgerparticipatie

Begroting actueel

Wijzigingen voorgesteld

Begroting na voorgestelde wijziging

Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )

Baten

288

0

288

Lasten

-2.096

-135

-2.231

Saldo

-1.807

-135

-1.942

Onttrekking reserves

1.105

100

1.205

Toevoeging reserves

-865

0

-865

Mutaties reserves

240

100

340

Geraamde resultaat

-1.567

-34

-1.602

Toelichting budget

Bijsturing nodig

Brede Welzijnsorganisatie
Voor de doorontwikkeling van de Brede Welzijnsorganisatie is voor 2019 en 2020 € 75.000 per jaar gereserveerd. Deze lasten worden gedekt door een onttrekking aan de reserve sociaal domein. In plaats van in beide jaren € 75.000 uit te geven, wordt voorgesteld om in 2019 de volledige € 150.000 in te zetten. Het tweede deel wordt ingezet voor de aanschaf en implementatie van een klantregistratiesysteem bij de Brede Welzijnsorganisatie. Dit gebeurt bij voorkeur eind 2019, zodat het gereed is voor gebruik per 1-1-2020. Voorgesteld wordt om het voor 2020 geraamde budget inclusief de dekking uit de reserve sociaal domein van 2020 te verplaatsen naar 2019.

Verder wordt er advies ingewonnen om de overeenkomst met de Brede Welzijnsorganisatie op een juiste wijze vorm te geven. Hiervoor is dekking gezocht binnen programma 6. Deze kosten worden nu bijgeraamd in taakveld 6.1 en afgeraamd bij advieskosten in taakveld 6.5.

Administratieve afwikkeling buurthuis Vlietwijk (kasrondje)
De gemeente is in het verleden met Woonzorg Nederland een overeenkomst aangegaan waarbij zij gronden aan Woonzorg levert en Woonzorg infrastructuur en een buurthuis aan de gemeente levert. De leveringen zijn in totaal gelijk aan elkaar. Dit heeft geleid tot het zogenoemde 'kasrondje' (transacties met “gesloten beurzen”).  In 2018 heeft een gedeeltelijke afwikkeling van het kasrondje plaats gevonden die geleid heeft tot een voordeel in de jaarrekening. De infrastructurele maatregelen zijn gedeeltelijk uitgevoerd en moeten nog worden opgeleverd. Dit kan opnieuw budgettaire consequenties in de toekomst hebben.  

Een aantal technische zaken moet in orde worden gemaakt in opdracht van Woonzorg Nederland. De huidige prognose is dat deze werkzaamheden in het voorjaar van 2020 worden afgerond. Hierna kunnen de financiële en juridische zaken afgewikkeld worden en de overdracht aan de gemeente plaatsvinden.

ga terug