Najaarsnota 2019

P6 Sociaal Domein

Financiën

Programma: 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Begroting actueel

Wijzigingen voorgesteld

Begroting na voorgestelde wijziging

Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )

Baten

3

0

3

Lasten

-4.555

-4

-4.559

Saldo

-4.551

-4

-4.555

Onttrekking reserves

300

0

300

Toevoeging reserves

0

0

0

Mutaties reserves

300

0

300

Geraamde resultaat

-4.251

-4

-4.255

Toelichting budget

Op koers

ga terug