Najaarsnota 2019

P6 Sociaal Domein

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

6.72.1

Jeugdigen de mogelijkheid bieden om gezond en veilig op te groeien en zich optimaal te ontwikkelen in hun eigen omgeving

De voorbereiding voor de inkoop jeugdhulp op basis van een resultaatgericht jeugdhulpstelsel per 2020 is in volle gang. Bovendien is er een lokaal actieplan jeugdhulp voor de periode van 2019-2021 vastgesteld. Hierin staan maatregelen om versterkt sturing te geven aan jeugdhulp en deze voor Voorschoten (meer) toekomstbestendig te maken en (meer) betaalbaar en beheersbaar te houden. Dit niet alleen om de (stijgende) jeugdhulpkosten structureel te kunnen dekken, maar ook gezien de gevraagde lokale investeringen als gevolg van het beoogde resultaatgerichte jeugdhulpstelsel per 2020. De voorschotbetaling aan de SVB voor persoonsgebonden budget is verhoogd. Dat betekent in de praktijk echter niet dat alles wordt gedeclareerd. Niet zozeer het aantal cliënten pgb jeugd, maar de gemiddelde omvang van het budget is verhoogd.

Deze verwachting kent nog veel onzekerheden en de ervaring leert dat deze nog substantieel kan afwijken van de definitieve raming van het inkoopbureau voor 2019, die begin 2020 beschikbaar komt. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat het beroep op jeugdhulp en de aard en duur van de noodzakelijke jeugdhulp door het jaar heen kunnen variëren. Daarnaast zorgt het declaratiesysteem voor vertraging in het actuele beeld.

Lasten

€ * 1000
Begroot € -4.555
Voorgestelde wijziging € -4
Begroting na wijziging € -4.559
ga terug