Najaarsnota 2019

P6 Sociaal Domein

Financiën

Programma: 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Begroting actueel

Wijzigingen voorgesteld

Begroting na voorgestelde wijziging

Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )

Baten

161

0

161

Lasten

-2.815

-11

-2.826

Saldo

-2.655

-11

-2.666

Onttrekking reserves

70

0

70

Toevoeging reserves

0

0

0

Mutaties reserves

70

0

70

Geraamde resultaat

-2.585

-11

-2.596

Toelichting budget

Op koers

De kosten voor huishoudelijke ondersteuning vallen € 55.000 uit dan begroot, bij begeleiding wordt een tekort ter hoogte van hetzelfde bedrag verwacht. Dit betreft een budgetneutrale wijziging.

ga terug