Najaarsnota 2019

P6 Sociaal Domein

Financiën

Programma: 6.5  Arbeidsparticipatie

Begroting actueel

Wijzigingen voorgesteld

Begroting na voorgestelde wijziging

Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )

Baten

0

42

42

Lasten

-1.279

-20

-1.299

Saldo

-1.279

23

-1.256

Onttrekking reserves

30

0

30

Toevoeging reserves

0

0

0

Mutaties reserves

30

0

30

Geraamde resultaat

-1.249

23

-1.226

Toelichting budget

Op koers

ga terug