Najaarsnota 2019

P6 Sociaal Domein

6.5 Arbeidsparticipatie

6.5 Arbeidsparticipatie

6.5.1

Er voor zorgen dat iedereen die kan werken, werkt of een bijdrage levert naar vermogen

Het re-integratie- en participatiebeleid 2019-2022 wordt uitgevoerd. Mensen die in staat zijn om betaalde arbeid te verrichten, worden naar reguliere arbeid bemiddeld. Zij die niet kunnen werken worden naar vrijwilligerswerk begeleid. Op 28 mei 2019 is de Raad hierover geïnformeerd door middel van een raadsinformatiebrief.

De uitgaven in taakveld 6.5 voor participatie en re-integratie verschuiven als gevolg van de keuzes die zijn gemaakt binnen het re-integratie- en participatiebeleid. Re-integratietrajecten worden niet langer aan alle cliënten in het bijstandsbestand aangeboden, maar enkel aan diegenen waarvan het de verwachting is dat zij binnen twee jaar naar betaald werk bemiddeld kunnen worden. Daarnaast zijn er meerdere convenanten voor leerwerktrajecten afgesloten met werkgevers, hieraan zijn geen kosten verbonden. Hiermee maakt de gemeente optimaal gebruik van de kansen die de huidige arbeidsmarkt biedt.

Aan de andere kant worden er meer uitgaven gedaan om inwoners te laten participeren aan de samenleving. Hiervoor wordt bij de lokale welzijnsorganisatie extra inzet gepleegd en worden meer taken aan de bibliotheek uitbesteed. Bovendien zijn de inkomsten die de gemeente in 2019 van het Rijk ontvangt voor de participatie van statushouders lager dan geraamd. Daartegenover staat echter wel een uitkering voor de verhoging van het taalniveau van statushouders. Binnen taakveld 6.5 verlopen deze mutaties budgetneutraal.

In 2019 is de taakstelling van het aantal te huisvesten statushouders verlaagd naar 18 personen. Inclusief achterstand moet de gemeente 33 personen plaatsen in 2019, hiervan zijn er reeds 21 geplaatst. De verwachting is dat de overige 12 personen in dit kalenderjaar worden geplaatst.

6.5.2

Statushouders zo snel mogelijk laten integreren

Lasten

€ * 1000
Begroot € -1.279
Voorgestelde wijziging € -20
Begroting na wijziging € -1.299
ga terug