Najaarsnota 2019

P6 Sociaal Domein

Financiën

Programma: 6.4  Begeleide participatie

Begroting actueel

Wijzigingen voorgesteld

Begroting na voorgestelde wijziging

Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )

Baten

0

0

0

Lasten

-197

-1

-198

Saldo

-197

-1

-198

Onttrekking reserves

0

0

0

Toevoeging reserves

0

0

0

Mutaties reserves

0

0

0

Geraamde resultaat

-197

-1

-198

Toelichting budget

Op koers

ga terug