Najaarsnota 2019

P4 Onderwijs

Financiën

Programma: 4.2 Onderwijshuisvesting

Begroting actueel

Wijzigingen voorgesteld

Begroting na voorgestelde wijziging

Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )

Baten

42

0

42

Lasten

-1.027

12

-1.014

Saldo

-984

12

-972

Onttrekking reserves

Toevoeging reserves

Mutaties reserves

Geraamde resultaat

-984

12

-972

Toelichting budget

Op koers

ga terug