Najaarsnota 2019

P4 Onderwijs

4.2 Onderwijshuisvesting

4.2 Onderwijshuisvesting

4.2.1

Zorgdragen voor goede onderwijshuisvesting

Dit wordt meegenomen in het Integraal Huisvestingsplan.

4.2.2

De kwaliteit van de onderwijsgebouwen behouden

In het Integraal Huisvestingsplan zal ook dit onderdeel worden opgenomen

4.2.3

Optimaal gebruik onderwijsgebouwen

Er wordt naar gestreefd om schoolgebouwen ook multifunctioneel te gebruiken. Dus waar mogelijk medegebruik door andere instanties te stimuleren.

Lasten

€ * 1000
Begroot € -1.027
Voorgestelde wijziging € 12
Begroting na wijziging € -1.014
ga terug