Najaarsnota 2019

P5 Sport, cultuur en recreatie

Financiën

Programma: 5.6 Media

Begroting actueel

Wijzigingen voorgesteld

Begroting na voorgestelde wijziging

Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )

Baten

18

0

18

Lasten

-370

0

-370

Saldo

-351

0

-352

Onttrekking reserves

Toevoeging reserves

Mutaties reserves

Geraamde resultaat

-351

0

-352

Toelichting budget

ga terug