Najaarsnota 2019

P4 Onderwijs

Financiën

Programma: 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Begroting actueel

Wijzigingen voorgesteld

Begroting na voorgestelde wijziging

Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )

Baten

180

0

180

Lasten

-611

-3

-614

Saldo

-431

-3

-434

Onttrekking reserves

0

0

0

Toevoeging reserves

0

0

0

Mutaties reserves

0

0

0

Geraamde resultaat

-431

-3

-434

Toelichting budget

Op koers

ga terug