Najaarsnota 2019

P2 Verkeer en vervoer

Financiën

Programma: 2.1 Verkeer en vervoer

Begroting actueel

Wijzigingen voorgesteld

Begroting na voorgestelde wijziging

Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )

Baten

126

-17

109

Lasten

-3.149

110

-3.039

Saldo

-3.023

93

-2.930

Onttrekking reserves

229

-139

90

Toevoeging reserves

0

0

0

Mutaties reserves

229

-139

90

Geraamde resultaat

-2.794

-46

-2.840

Toelichting budget

Bijsturing nodig

Knooppunt Voorschoten
Bij de jaarrekening is de investering voor het Knooppunt Voorschoten positief afgesloten. Vanwege de lagere uitvoeringskosten is ook de subsidie vanuit de provincie Zuid-Holland lager. Dit subsidiebedrag hebben wij vooruit ontvangen en moeten wij dit jaar terug betalen.

Inspectie civieltechnische kunstwerken
In 2020 wordt het beheerplan bruggen geactualiseerd waardoor het noodzakelijk is een inspectie van alle civieltechnische kunstwerken uit te voeren. Dit betekent eenmalig extra kosten van € 20.000.

Bij de Horst en Voordetunnel zijn scheuren in de in de muren van de tunnelbak geconstateerd veroorzaakt door een chemische reactie in het beton. Dit heeft mogelijk invloed op de constructieve veiligheid. Om de benodigde herstelwerkzaamheden en de constructieve veiligheid van de tunnelbak te bepalen wordt een uitgebreid onderzoek uitgevoerd waarvoor eenmalig € 20.000 nodig is.

Tractie
In het vervangingsproces van tractiemiddelen is vanwege volumevoordeel de vervangingsopgave voor de komende twee jaar betrokken. Verduurzamingsmogelijkheden en technische randvoorwaarden om de kansen voor regionale samenwerking te vergroten worden mee gewogen. De in 2019 voorziene investeringen zullen mede in combinatie met levertijden in 2020 plaatsvinden.

Leidseweg Noord
De laatste ontwerpwerkzaamheden voor het project Leidseweg noord deel zuid, duren langer dan verwacht, omdat uitgangspunten met name op het gebied van de waterhuishouding meer aandacht vragen. De werkzaamheden in 2019 hebben vooral betrekking op het goed en onderbouwd afronden van de ontwerpfase. De uitvoerende werkzaamheden zullen in 2020 plaatsvinden.

Integraal gebiedsgericht werken
Via de Integraal gebiedsgericht werken (IGW) aanpak zijn door het projectteam de knelpunten en kansen binnen huidige benoemde projecten zichtbaar gemaakt. Hierdoor is een goed inzicht ontstaan in welke onderdelen wel of niet integraal kunnen worden meegenomen. Dit betekent dat de scope van diverse projecten is gewijzigd. Voorschoten werkt de gebieden Adegeest en Centrum uit via de IGW methode. Niet in alle gebieden is de opgave zo groot dat deze integraal worden opgepakt, waardoor er ook diverse disciplinaire werkzaamheden zijn. De IGW projecten worden verder uitgewerkt in voorbereiding dan wel uitvoering in 2020-2025.

RijnlandRoute
Voor de Rijnlandroute zijn de afgelopen jaren diverse adviezen ingewonnen waarvoor een budget beschikbaar is gesteld. De afgelopen jaren is dit structurele budget terug gebracht naar € 10.000 per jaar. De Rijnlandroute is momenteel in uitvoering waardoor er geen advieskosten meer nodig zijn. De € 10.000 kan daardoor structureel vrijvallen.

ga terug