Najaarsnota 2019

P0 Bestuur en ondersteuning

Financiën

Programma: 0.7  Alg uitk. & ov. uitk. gemeentefonds

Begroting actueel

Wijzigingen voorgesteld

Begroting na voorgestelde wijziging

Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )

Baten

28.064

226

28.289

Lasten

0

0

0

Saldo

28.064

226

28.289

Onttrekking reserves

Toevoeging reserves

Mutaties reserves

Geraamde resultaat

28.064

226

28.289

Toelichting budget

Bijsturing nodig

De meicirculaire 2019 heeft gevolgen voor de periode 2018 t/m 2023.  De gevolgen voor het meerjarenperspectief zijn reeds verwerkt in de Kadernota voor 2020.
De gevolgen voor 2018 en 2019 brengen een totaal voordeel van € 255.510 met zich mee. De belangrijkste oorzaken zijn de afrekening van het negatieve accres over 2018, het negatieve accres voor het lopende begrotingsjaar, negatieve bijstelling van gemeentelijke aantallen, loon- en prijsindexatie voor het sociaal domein, de toekenning van extra middelen voor de Jeugdhulp, een hogere korting veroorzaakt door een meer dan gemiddelde stijging van de WOZ-waarde en het reëel ramen van de bijtelling van de BTW-compensatiefonds uitkering. In de raadsinformatiebrief van 9 juli bent u hierover uitvoerig geïnformeerd.
In 2019 dient een post gecompenseerd te worden in de budgetten, nl. € 29.629 voor de verhoging van het taalniveau van statushouders.

ga terug