Najaarsnota 2019

P0 Bestuur en ondersteuning

0.1 Bestuur

0.1 Bestuur

0.1.1

We willen dat Voorschoten een bestuurlijk zelfstandig dorp blijft

0.1.2

Samenwerking in de Leidse regio versterken

Er wordt op dit moment gewerkt aan het overhevelen van taken uit het Sociaal Domein, die voorheen in voormalig Haaglanden waren georganiseerd, richting de Leidse regio.

0.1.3

We streven naar structureel evenwicht in de begroting

0.1.4

Invoering omgevingswet

De Omgevingswet treedt op 1 januari 2021 in werking. De Omgevingswet heeft als motto ‘Ruimte voor ontwikkeling, waarborgen van kwaliteit’. Het gaat daarbij ook om het zorgdragen voor een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving en goede omgevingskwaliteit. De gebruiker van de leefomgeving wordt daarbij centraal gesteld.
De transitieperiode om de Omgevingswet volledig in te voeren duurt tot 2029. In de periode tussen 2020 en 2029 zijn een aantal landelijke momenten waarop we zaken geregeld moeten hebben.
Doordat er maandelijks nieuwe inzichten zijn in wat we moeten doen en kunnen is het belangrijk om activiteiten en resultaten gedurende het jaar te herijken en bijsturen. Dit vraagt flexibiliteit. Daarom staan te behalen resultaten benoemd in het programmaplan invoering Omgevingswet. We stellen ons gedurende de invoering telkens de vraag: wat moeten we op 1 januari 2021 kunnen (vaardigheden) en weten (kennis); wat hebben wij als bestuurders maar ook ons ambtelijk apparaat nodig om deze kennis en vaardigheden eigen te maken; welke vraagstukken/opgaven die we hebben liggen kunnen we nu al in lijn met de Omgevingswet oppakken om zo te oefenen, leren, benodigde vaardigheden eigen te maken en op 1 januari 2021 klaar te zijn voor de wet.

0.1.5

We geven ruimte aan participatie

Lasten

€ * 1000
Begroot € -3.380
Voorgestelde wijziging € -356
Begroting na wijziging € -3.736
ga terug