Najaarsnota 2019

P3 Economie

3.1 Economische ontwikkeling

3.1 Economische ontwikkeling

3.1.1

Randvoorwaarden creëren voor een gezond economisch vestigingsklimaat

3.1.2

Vitaal en aantrekkelijk maken van de winkelgebieden en kwalitatief onderscheidend ten opzichte van omliggende dorpen en steden

Het plan om het centrum van Voorschoten kwalitatief te versterken is in uitvoering. Er zijn openingen in de rij leilindes in de Schoolstraat gecreëerd, nieuwe tafels, stoelen en afvalbakken geplaatst, fietsstallingsvoorzieningen toegevoegd aan de zuidkant van de Schoolstraat en bij het Treubplein. Momenteel wordt nog gewerkt aan het toevoegen van zitvoorzieningen bij de bomen op het Kerkplein en bij enkele lichtmasten in de Schoolstraat. Daarnaast worden waar mogelijk het aantal obstakels (palen) in het centrum verminderd. De kosten voor de uitvoering van dit plan zijn door stijgende prijzen hoger uitgevallen. Deze werkzaamheden kunnen binnen het beschikbare budget worden uitgevoerd maar dit betekent dat er onvoldoende budget is voor een herinrichting van het Treubplein. Voor het Treubplein wordt daardoor met ondernemers en verenigingen kritisch gekeken welke functies hier moeten worden geaccommodeerd en geprioriteerd. Op basis hiervan wordt de gewenste inrichting van het Treubplein in kaart gebracht. Indien er hiervoor onvoldoende budget is zal er een voorstel aan de raad worden voorgelegd.

Ook is er vanuit de Adviesgroep Sociaal Domein Voorschoten een bijdrage van € 9.000, - ontvangen voor het plaatsen van nieuw straatmeubilair dat toegankelijk is voor minder validen. Voorgesteld wordt dit bedrag hiervoor in te zetten.

Lasten

€ * 1000
Begroot € -287
Voorgestelde wijziging € -12
Begroting na wijziging € -298
ga terug