Najaarsnota 2019

Projecten van derden

Deltaplein

Portefeuillehouder

Cramwinckel

Ambtelijk aanspreekpunt

Van Leeuwen

Begindatum

5-11-2009

Verwachte einddatum

31-12-2021

Stakeholders

Deltaplein Ontwikkel B.V.

Omschrijving project

Afwikkeling gemeentelijke exploitatiebijdrage en DAEB subsidie Deltaplein Ontwikkeling B.V..

Belang voor de gemeente

De gemeente heeft hierin een financieel belang. Met Deltaplein Ontwikkeling B.V. is een realisatieovereenkomst gesloten en zijn subsidie-afspraken vastgelegd. De gemeente verstrekt een subsidie wanneer uit deskundigenonderzoek blijkt dat het tekort in de projectexploitatie tenminste € 2.4 miljoen bedraagt. Het gaat om een subsidiebedrag van € 2.4 miljoen vermeerderd met rente.

Betrokkenheid gemeente

Momenteel gaat het om de juridische afwikkeling van het verzoek van Deltaplein Ontwikkel b.v.

Planning

De verwachting is dat Deltaplein Ontwikkel b.v. de komende periode een juridische procedure zal starten tegen de gemeente.

Risico's

Mogelijk gevolg

Beheersmaatregel (binnen mogelijkheden gemeente)

Financieel risico

Uitbetaling van het subsidiebedrag is hoger door wettelijke rente.

Afbeelding project Deltaplein