Najaarsnota 2019

Overzicht projecten

Duivenvoorde Corridor

Soort rapportage

Projectenrapportage

Afdeling

RO

Startdatum project

1-1-2011

Rapportageperiode

1-4-2019

31-8-2019

Projectfase

Ontwerpfase

Einddatum project

31-12-2024

Peildatum rapportage

1-9-2019

Omschrijving project

Doel van het project is herstel van het landschap door de aanwezige glastuinbouw te saneren en hiervoor een groenere open inrichting terug te laten komen. Mede ter bekostiging van deze “groene” corridor zijn in het bestemmingsplan buitengebied drie uitwerkingsgebieden opgenomen waarbinnen woningbouw mogelijk is. Om de Duivenvoordecorridor en de benodigde woningbouw tot stand te brengen, dienen de hiervoor benodigde gronden te worden aangekocht, kassen te worden gesloopt en vervolgens woningen te worden ontwikkeld.

Aspect van rapportage

Voorgaande periode

Huidige periode

Verwachting komende periode

Toelichting op huidige periode
en verwachting komende periode

Stand van zaken overall planning, financiën en capaciteit gericht op realisatie van het totale project

Kwaliteit

Resultaat

O.b.v. het door de Raad vastgesteld kader: 2.000 m² bebouwd oppervlak Uitwerkingsgebied (UW II) Noortveer 4.000 m² bebouwd oppervlak voor (UW III) Roosenhorst.

Is het beoogd eindresultaat binnen de gestelde kaders haalbaar?

Ja

Geld

Krediet

Het krediet voor 2019, conform de door de raad vastgestelde actualisatie van 13 juni 2019, is geraamd op ca. € 588.000. Tot op de peildatum is hiervan ca. € 74.000 besteed. Dit zijn vnl. plankosten. Grootste kostenposten (BouwRijpMaken, WoonRijpMaken en ook plankosten) zijn nog niet gebruikt.

Verleend krediet

588.248

Besteed tot peildatum

 74.097

Verplichtingen (geregistreerd)

Restant krediet voor afronding

514.151

Dekking

Het resultaat op netto contante waarde van de grondexploitatie bedraagt naar verwachting ca. € 1,25 mln nadelig, conform de door de raad vastgestelde actualisatie van 13 juni 2019.

Bedrag dekking

1.248.000

Tijd

Planning

Voor de ontwikkeling van Roosenhorst is koop- en ontwikkelovereenkomst gesloten, het Definitief Ontwerp is vastgesteld. De woningen staan via de ontwikkelaar in de verkoop (1e fase Roosenhorst). Voor het bestemmingsplandeel aan de Kniplaan (Roosenhorst 2e fase) is een herstelbesluit genomen. Hierover loopt nog beroep bij de Raad van State.
De kavel in de Oranjepolder is verkocht.
Bestemmingsplan Noortveer (incl. exploitatieplan) is vastgesteld door de gemeenteraad. Hierover loopt nog beroep bij de Raad van State. Ook is voor dit gebied een onteigeningsprocedure gestart.  

Vastgestelde einddatum project

31-8-2019

Einddatum project op basis van inzichten op peildatum

Capaciteit (interne uren)

De interne uren zijn voor 2019 geraamd op ca. 500. T/m 31 augustus 2019 zijn ca. 350 uren besteed.

Geraamd voor totale project

500

Besteed tot peildatum

350