Najaarsnota 2019

P5 Sport, cultuur en recreatie

Financiën

Programma: 5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie

Begroting actueel

Wijzigingen voorgesteld

Begroting na voorgestelde wijziging

Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )

Baten

410

112

522

Lasten

-3.048

-96

-3.144

Saldo

-2.638

16

-2.621

Onttrekking reserves

Toevoeging reserves

Mutaties reserves

Geraamde resultaat

-2.638

16

-2.621

Toelichting budget

Bijsturing nodig

Duivenvoordecorridor
De recreatieve maatregelen in de Duivencorridor stonden gepland tot en met 2020. Een deel van de recreatieve maatregelen kan pas worden gerealiseerd wanneer de bouwontwikkeling is gerealiseerd. Er is daarom verlenging van de subsidieperiode aangevraagd tot 2022. Het beschikbare restant budget is € 350.000, waar een subsidie van gelijke hoogte tegenover staat. Het budget zal niet (volledig) in 2019 worden besteed maar wordt pas in de komende jaren uitgegeven. In de jaarrekening wordt verzocht dit in een voorziening te storten. Zie ook de projectrapportage recreatieve maatregelen in de Duivenvoordecorridor.

Duivenvoordecorridor herstel tuinmuur
Voor het herstellen van een tuinmuur in de Duivenvoordecorridor is een subsidie van € 72.250 verkregen van Holland Rijnland. Het bedrag wordt overgemaakt naar Stichting Duivenvoorde die voor ons de herstelwerkzaamheden uitvoert.

Eikenprocessierups
In Nederland neemt de overlast van de eikenprocessierups steeds verder toe. Ook in Voorschoten heeft de eikenprocessierups zich gevestigd. Binnen de huidige begroting is er € 5.000 begroot voor de bestrijding op locaties met een verhoogd risico op de volksgezondheid. Dit jaar is er ruim € 15.000 besteed aan de bestrijding van de eikenprocessierups. Vanwege de vestiging van de eikenprocessierups in Nederland wordt voorgesteld om het budget voor de bestrijding van de eikenprocessierups structureel op te hogen met € 10.000.

Maaiwerkzaamheden
Voor het maaien van gras worden meerjarige overeenkomsten afgesloten. Vanwege het aflopen van de overeenkomst voor van het maaien van bloemrijk/extensief gras is er een aanbesteding gehouden. In de nieuwe overeenkomst zijn er hogere uitvoeringskosten vanwege prijsstijgingen in een aantrekkende markt. Dit levert een structureel nadeel op van € 10.000.

Klimaatontwikkelingen
Zowel in 2018 als dit jaar hebben wij te maken met lange droge perioden. Met name de uitval van bomen is daardoor met circa 15% toegenomen, waardoor er extra kosten zijn voor het verwijderen en de aanplant van nieuwe bomen. Ook betekent dit dat er extra watergiften nodig zijn om de aanplant van de afgelopen jaren te behouden. Er zijn dit jaar daardoor € 20.000 extra kosten.

Herstel park Ter Wadding
In 2018 is het herstel van park Ter Wadding afgerond. Voor dit project is € 40.000 aan subsidie verkregen vanuit Holland Rijnland. Dit levert daardoor een eenmalig voordeel op van € 40.000.

ga terug