Najaarsnota 2019

P0 Bestuur en ondersteuning

Financiën

Programma: 0.64 Belastingen overig

Begroting actueel

Wijzigingen voorgesteld

Begroting na voorgestelde wijziging

Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )

Baten

1.315

0

1.315

Lasten

-91

0

-91

Saldo

1.223

0

1.223

Onttrekking reserves

Toevoeging reserves

Mutaties reserves

Geraamde resultaat

1.223

0

1.223

Toelichting budget

Op koers

ga terug