Najaarsnota 2019

Projecten van derden

Starrenburg III

Portefeuillehouder

Cramwinckel

Ambtelijk aanspreekpunt

Bos

Begindatum

1-1-2017

Verwachte einddatum

31-12-2022

Stakeholders

De Raad Bouw, Niersman, Bobam/Vd Valk

Omschrijving project

Nieuwbouwwijk aan de zuidkant van Voorschoten.

Belang voor de gemeente

Met Starrenburg III krijgt Voorschoten er 250 tot 300 woningen / appartementen bij, zowel sociale huur/koop als reguliere koopwoningen. Het uitgangspunt is een duurzame en toekomstbestendige wijk.

Betrokkenheid gemeente

De gemeente begeleidt het proces en toetst de plannen van de ontwikkelaars. Na realisatie van de wijk neemt de gemeente het beheer van de openbare ruimte over.

Planning

In overleg met de gemeente maken de ontwikkelaars een aangepaste planning. Deze planning en een concept stedenbouwkundig ontwerp worden in het najaar van 2019 verwacht.

Risico's

Mogelijk gevolg

Beheersmaatregel (binnen mogelijkheden gemeente)

Bodemdaling en wateroverlast.

Overlast voor bewoners, hogere beheerskosten voor gemeente.

  • Bij het toetsen van het ontwerp letten op het voorkomen van bodemdaling en wateroverlast.
  • Met de ontwikkelaars afspraken maken over de overdracht van de openbare ruimte en verhalen eventuele toekomstige kosten aan openbare ruimte of ondergrondse infrastructuur.


Afbeelding project Starrenburg III