Najaarsnota 2019

Programmarapportages

Invoering Omgevingswet

Afdeling

RO

Startdatum programma

1-4-2017

Rapportageperiode

28-3-2019

29-7-2019

Stadium programma

Effectueringsstadium

Verwachte einddatum

1-1-2021

Peildatum rapportage

1-7-2019

Omschrijving programma

Aanleiding
Per 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Daarmee worden 26 wetten, 120 Algemene Maatregelen van Bestuur en 120 ministeriële maatregelen samengevoegd. Deze wet kent daarbij vier verbeterdoelen:

 • inzichtelijk omgevingsrecht;
 • leefomgeving centraal (samenhangende benadering);
 • ruimte voor maatwerk (bestuurlijke afwegingsruimte);
 • snellere & betere besluitvorming.

De drie veranderopgaven
Deze veranderingen en verbeterdoelen brengen voor onder andere gemeenten drie veranderopgaven met zich mee:

 • een juridische opgave:
  vereenvoudiging van juridische regels en een andere manier van het aanbieden van deze juridische regels
 • digitale opgave:
  aansluiten op het landelijke systeem het digitaal stelsel Omgevingswet en ontsluiten van informatie, waarbij nagedacht moet worden over de gewenste informatie - en applicatiestructuur. Daarbij is het belangrijk om de bestaande processen - visie ontwikkeling, planvorming, vergunningverlening en beheertaken - tegen het licht te houden en waar nodig aan te passen
 • de opgave om anders te (gaan) werken:
  een intensievere manier van samenwerken met ketenpartners (denk aan GGD, Omgevingsdienst en Veiligheidsregio), maar ook meer samenwerken met inwoners, bedrijven en buurgemeenten. Verder vraagt de Omgevingswet een andere rol en werkwijze van raad, college en ambtelijk apparaat

Wat vraagt dit van gemeenten?
Dit alles vraagt van gemeenten om na te denken over de ambitie die zij hebben met deze wet. Afhankelijk van de ambitie en de manier waarop de gemeente nu al werkt zal in meer of mindere mate een andere manier van werken nodig zijn. Wij pakken dit op  door binnen het Programma invoering Omgevingswet te leren, ervaren, verankeren in structuren en uiteindelijk verankeren op de werkvloer. Daarbij werken we regionaal samen in Hart van Holland en vergroten we onze kennis & leren door regionaal deel te nemen aan verschillende leerkringen en regionale werkgroepen m.b.t. de Omgevingswet.

Ambitie
Met de implementatie van de Omgevingswet willen we ontwikkelingen in de leefomgeving mogelijk maken. Daarbij staan vertrouwen en onze inwoner/initiatiefnemer centraal.

Strategische doelen
1. Behoud en versterking van de kwaliteit van onze leefomgeving met ruimte voor initiatieven mede door deregulering/andere regulering;
2. Integrale afweging met betrekking tot alle belanghebbenden op basis van vertrouwen ook in de regio;
3. De WODV, gemeenteraad en het college kunnen werken op basis van vertrouwen door middel van loslaten en openstaan voor initiatieven/ideeën.

Concrete doelen (baten) 2019-2020
A. Regionale samenwerking:
1. Er is een beeld gevormd bij de noodzakelijke regionale samenwerking vanwege de decentralisatie/transitie.

B. Kerninstrumenten:
1. We voldoen vanaf 1-1-2021 aan alle wettelijke minimumvereisten van de Omgevingswet;
2. Vanaf 1-1-2021 is duidelijk op welke manier alle informatie voor initiatiefnemers, betrokkenen en belanghebbenden beschikbaar zijn.

C. DSO & dienstverlening:
1. Vanaf 1-1-2021 is duidelijk op welke manier alle informatie voor initiatiefnemers, betrokkenen en belanghebbenden beschikbaar is.

D. Organisatie:
1. Alle betrokkenen (intern en extern) kunnen integraal samenwerken.

E. Communicatie & participatie:
1. Alle stakeholders zijn geïnformeerd over de voortgang van de Omgevingswet;
2. Het is duidelijk hoe met participatie onder de Omgevingswet om moet worden gegaan.